Lietuvos Respublikos Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) įstatymas

Įkelta 2021/05/28

Tavo nuomonė - Tavo galia.

Už👍ar prieš👎Lietuvos Respublikos Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) įstatymą?

Palik savo komentarą tiems, kurie nežino teisingo atsakymo.

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato partnerystės įregistravimo tvarką ir sąlygas, partnerystės negaliojimo ir pasibaigimo pagrindus, partnerystės išregistravimo tvarką, partnerystės sudarymo teisines pasekmes.

 2 straipsnis. Sąvokos

Partnerystė – asmenų bendras gyvenimas pateikus ir įregistravus bendrą pareiškimą dėl partnerystės šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka, sukeliantis teisines pasekmes.

Partneris – asmuo, kuris yra įregistravęs partnerystę.

3 straipsnis. Partnerystės sudarymo sąlygos

1.   Partnerystė sudaroma laisva asmenų valia. Bet koks grasinimas, prievarta, apgaulė ar kitokie valios trūkumai yra pagrindas partnerystę pripažinti negaliojančia.

2.   Partnerystę leidžiama sudaryti asmenims, kurie partnerystės sudarymo dieną yra ne jaunesni nei aštuoniolikos metų.

3.   Asmuo, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, negali sudaryti partnerystės. Jeigu paaiškėja, kad yra iškelta byla dėl vieno iš ketinančių sudaryti partnerystę asmenų pripažinimo neveiksniu, partnerystės registracija turi būti atidėta iki teismo sprendimo iškeltoje byloje įsiteisėjimo.

4.   Asmuo, sudaręs partnerystę ir jos nenutraukęs įstatymų numatyta tvarka, negali sudaryti kitos partnerystės.

5.   Asmuo, sudaręs partnerystę ir jos nenutraukęs įstatymų numatyta tvarka, santuoką gali sudaryti tik su asmeniu, su kuriuo yra sudaryta partnerystė.

6.   Draudžiama sudaryti partnerystę tėvams su vaikais, įtėviams su įvaikiais, seneliams su vaikaičiais, tikriems ir netikriems broliams ir seserims su  broliais ir seserimis, pusbroliams ir pusseserėms su pubroliais ir pusseserėmis, dėdėms su sūnėnais ar dukterėčiomis, tetoms su sūnėnais ar dukterėčiomis.

4 straipsnis. Partnerystės registravimas

1.   Partnerystė registruojama vieno iš partnerių gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigose, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose.

2.   Asmenys, norintys sudaryti partnerystę, asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai savo pasirinkimu. Prašyme jie turi patvirtinti, kad yra įvykdytos visos šio įstatymo 3 straipsnyje numatytos partnerystės sudarymo sąlygos, taip pat nurodyti, kelintą kartą kiekvienas iš jų sudaro partnerystę ar santuoką ir kiek turi vaikų. Prašymas įregistruoti partnerystę netenka galios, jeigu bent vienas asmenų, padavusių prašymą iki partnerystės įregistravimo momento, jį atsiima.

3.   Norintieji sudaryti partnerystę kartu su prašymu įregistruoti partnerystę turi pateikti šiuos dokumentus: savo gimimo liudijimą ir pasą arba jį atstojantį dokumentą. Ištuoktas asmuo pateikia taip pat ištuokos liudijimą, o partnerystę nutraukęs asmuo – partnerystės nutraukimo liudijimą. Užsienio valstybių piliečiai, paduodami prašymus įregistruoti partnerystę, privalo pateikti taip pat savo valstybės kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad partnerystei sudaryti nėra kliūčių.

4.   Partnerystė registruojama per vieną mėnesį nuo bendro pareiškimo dėl partnerystės padavimo dienos Vedybų sutarčių registre. Civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnas, prieš įregistruodamas partnerystę, privalo dar kartą patikrinti, ar yra įvykdytos visos šio įstatymo 3 straipsnyje numatytos partnerystės sudarymo sąlygos.

5.   Įrašius partnerystės sudarymo įrašą, partneriams išduodamas partnerystės liudijimas. Jį išduoda Civilinės metrikacijos įstaiga įregistravusi partnerystę. Partnerystės sudarymo įrašas ir jo pagrindu išduotas partnerystės liudijimas yra partnerystės įrodymas.

5 straipsnis. Partnerystės įsigaliojimas

Partnerystė sukelia šiame ir kituose įstatymuose numatytas teisines pasekmes nuo partnerystės įregistravimo Vedybų sutarčių registre momento.

6 straipsnis. Partnerystės negaliojimas

1. Partnerystei pripažinti negaliojančia mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 3.37-  3.48 straipsnių nuostatos tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.

2. Partnerystei pripažinti negaliojančia netaikomos Civilinio kodekso 3.42 straipsnio 1 dalies nuostatos.

3. Teismui pripažinus partnerystę negaliojančia, nėra taikomos Civilinio kodekso 3.43 straipsnio 2 dalies ir 3.47 straipsnio nuostatos dėl sąžiningo sutuoktinio išlaikymo.

7 straipsnis. Partnerystės pabaiga

1. Partnerystė pasibaigia:

1) kai vienas iš partnerių miršta arba įsiteisėja teismo sprendimas paskelbti jį mirusiu; Jeigu partneris, kurį teismas sprendimu paskelbė mirusiu, atsiranda, tai, panaikinus teismo sprendimą, abiejų partnerių bendru prašymu, paduotu partnerystę įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, partnerystė gali būti atnaujinta. Partnerystė negali būti atnaujinta, jeigu yra kliūčių, numatytų šio įstatymo 3 straipsnyje;

2) kai partneriai tarpusavyje sudaro santuoką;

3) nuo teismo sprendimo pripažinti partnerį nežinia kur esančiu įsiteisėjimo dienos;

4) nutraukus partnerystę šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Partnerystės pabaiga registruojama Vedybų sutarčių registre ir laikoma pasibaigusia nuo partnerystės pabaigos įregistravimo šiame registre momento.

3. Partneriai gali nutraukti partnerystę bendru pareiškimu arba vienasmeniškai. Vienasmenišku pareiškimu partnerystę gali nutraukti vienas iš partnerių, apie tai įspėjęs kitą partnerį per notarą prieš du mėnesius. Pareiškimas dėl partnerystės nutraukimo turi būti patvirtintas notaro. Pareiškime dėl partnerystės nutraukimo turi būti nurodyta, nuo kada partnerystė laikoma nutraukta. Nutraukus partnerystę, Civilinės metrikacijos įstaiga, kurioje buvo sudaryta partnerystė, išduoda partnerystės nutraukimo liudijimą.

4. Partnerystės pabaigos faktas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis tik tada, jeigu jis įregistruotas Vedybų sutarčių registre.

8. straipsnis. Partnerių turtinių santykių reglamentavimas

Partnerystę įregistravusių asmenų turtiniai santykiai reglamentuojami pagal Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 3.229 – 3.235 straipsnių nuostatas.

9 straipsnis. Kitų partnerių teisių ir pareigų reglamentavimas

Partnerių teisės ir pareigos reglamentuojamos pagal Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse nustatytą tvarką, kiek šis įstatymas nenustato kitaip. Sprendžiant ginčus, susijusius su partneryste ir partnerių santykiais, kurie nereglamentuojami šiame įstatyme ir Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatose dėl partnerystės mutatis mutandis, taikomos Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatos, reglamentuojančios sutuoktinių teisinius santykius.

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja po 3 mėnesių nuo jo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.

11 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Vyriausybė per 2 mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ pateikia Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų, susijusių su šio įstatymo įgyvendinimu, pakeitimų projektus.

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinimo teisės aktus.                                     

Straipsnio autorius: TikoNeTiko / „Portalo TikoNeTiko informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „INFOTINKLAS" sutikimo draudžiama".